(હાથે) મીંઢળ બાંધ્યાં હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(હાથે) મીંઢળ બાંધ્યાં હોવાં

  • 1

    કામ ન કરી શકાવું (ઠપકામાં).