(હાથે) વડીઓ મૂકી છે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(હાથે) વડીઓ મૂકી છે?

  • 1

    હાથ કેમ હલાવાતો નથી?.