(…રૂ।)ની ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(…રૂ।)ની ઊઠવી

  • 1

    તેટલા -રૂ।નું નુકશાન થવું.