(-ના) ભણકારા વાગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ના) ભણકારા વાગવા

  • 1

    આવવાની કે બનવાની આગાહી થવી.