(-ના) યોગથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ના) યોગથી

  • 1

    -ને લીધે.

  • 2

    -ની સાથેના સંબંધથી.