(-ના વિના) પાન ન હાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ના વિના) પાન ન હાલવું

  • 1

    -ના વિના કાંઈ બની ન શકવું.