(-નીએ માએ શેર) સૂંઠ ખાધી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-નીએ માએ શેર) સૂંઠ ખાધી હોવી

  • 1

    તાકાત ધરાવવી, મગદૂર હોવી.