(-ની સાથે) લપ્પનછપ્પન રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ની સાથે) લપ્પનછપ્પન રાખવી

  • 1

    -ની સાથે ખાનગી કે ઘાલમેલનો સંબંધ રાખવો.