(-નું) ઘોડું ચડતું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-નું) ઘોડું ચડતું હોવું

  • 1

    જુસ્સામાં હોવું; ચડતો જોશ હોવો.