-આ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-આ

  • 1

    અંકને છેડે લાગતાં તે અંકના (પું૰બ૰વ૰માં) 'આંક કે ઘડિયો' એ અર્થ બતાવે છે, ઉદા૰ એકા, દૂયા, તરિયા, અગિયારા, વીસા વગેરે.