-કણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-કણ

  • 1

    પ્રત્યય ક્રિ૰ને લાગતાં 'તે ક્રિયા કરનારું, તેની ટેવવાળું' એ અર્થનું વિ૰ બનાવે. ઉદા૰ બીકણ.

-કણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-કણું

  • 1

    પ્રત્યય ક્રિ૰ને લાગતાં 'તે ક્રિયા કરનારું, તેની ટેવવાળું' એ અર્થનું વિ૰ બનાવે. ઉદા૰ બીકણું, લડકણું.