ગુજરાતી

માં -કણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: -કણ1-કણું2

-કણ1

  • 1

    પ્રત્યય ક્રિ૰ને લાગતાં 'તે ક્રિયા કરનારું, તેની ટેવવાળું' એ અર્થનું વિ૰ બનાવે. ઉદા૰ બીકણ.

ગુજરાતી

માં -કણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: -કણ1-કણું2

-કણું2

  • 1

    પ્રત્યય ક્રિ૰ને લાગતાં 'તે ક્રિયા કરનારું, તેની ટેવવાળું' એ અર્થનું વિ૰ બનાવે. ઉદા૰ બીકણું, લડકણું.