-ણૂક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-ણૂક

  • 1

    કૃત્પ્રત્યય. ક્રિ૰ પરથી તે અંગેનું નામ-સ્ત્રી૰ બનાવે છે. ઉદા૰ વર્તણૂક; નિમણૂક.