-ના હાથનાં કોઈ બે બોર પણ ન લે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-ના હાથનાં કોઈ બે બોર પણ ન લે

  • 1

    નૂર વગરનું કંગાળ માણસ.