ગુજરાતી

માં -નું આભારી હોવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: -નું આભારી હોવું1-ને આભારી હોવું2

-નું આભારી હોવું1

  • 1

    -ના આભાર કે ઉપકાર તળે હોવું; -નું કૃતજ્ઞ હોવું.

ગુજરાતી

માં -નું આભારી હોવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: -નું આભારી હોવું1-ને આભારી હોવું2

-ને આભારી હોવું2

  • 1

    …ને લઈને થવું; (તે) કારણરૂપ હોવું.