-નું આવી બનવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-નું આવી બનવું

  • 1

    ભારે સકંટ કે મરણની ઘાંટી આવવી.