-ને ઘેર ખંભાતી તાળું વસાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-ને ઘેર ખંભાતી તાળું વસાવું

  • 1

    નખ્ખોદ જવું.