- આવટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

- આવટ

  • 1

    કૃત્પ્રત્યય: ક્રિ૰ પરથી સ્ત્રી૰ બનાવે ઉદા૰ બનાવટ છણાવટ.