પ્રવર્તનમાન શબ્દો

  1. નિધિ
  2. કંગાળ
  3. પર્યાવરણ
  4. ગાઉ