પ્રવર્તનમાન શબ્દો

  1. અભિપ્રાય
  2. તાલીમ
  3. એકા
  4. રસ
  5. સમય