પ્રવર્તનમાન શબ્દો

  1. દરરોજ
  2. પાલ
  3. તકાદો
  4. ભરોંસો