અક્ક્લનો ઇસ્કોતરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લનો ઇસ્કોતરો

  • 1

    અક્કલ વગરનું; મૂર્ખ.