ગુજરાતી

માં અણમીચ્યુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણમીચ્યું1અણમીંચ્યું2

અણમીચ્યું1

વિશેષણ

  • 1

    મીંચ્યા વિનાનું; ઊઘાડું.

ગુજરાતી

માં અણમીચ્યુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણમીચ્યું1અણમીંચ્યું2

અણમીંચ્યું2

વિશેષણ

  • 1

    મીંચ્યા વિનાનું; ઊઘાડું.