અણવીંધ્યું મોતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણવીંધ્યું મોતી

  • 1

    વીંધ્યા વગરના મોતી જેવું-વણપરખાયેલું એવું.