અદલનો કાંટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અદલનો કાંટો

  • 1

    ચોખ્ખો ન્યાય.