અધવાર્યા ઉનાળાની ઘેલછા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધવાર્યા ઉનાળાની ઘેલછા

  • 1

    (અર્ધા ઉનાળા-ગ્રીષ્મ ઋતુની) ઘણી ભારે ઘેલછા.