અન્ન આહારે અને ઘી વ્યવહારે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્ન આહારે અને ઘી વ્યવહારે

  • 1

    જે જેમ ઘટે તેમ કરવું જોઈએ.