અન્ન તેવો ઓડકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્ન તેવો ઓડકાર

  • 1

    જેવું કામ તેવું ફળ; વાવે તેવું લણે.