અન્યે કે પન્યે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્યે કે પન્યે

  • 1

    બીજાએ કે પંડે-પોતે, ગમે તેમ કરીને.