અવળે પાને ચૂનો દેવડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળે પાને ચૂનો દેવડાવવો

  • 1

    મરજી વિરુદ્ધ કામ કરાવવું ને પછી પજવવું.