અહંસત્તાવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અહંસત્તાવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    સર્વસત્તા' સ્વાધીન' એવો વાદ; 'ઑટોક્રસી'.