આકડાનાં તૂર ઊડી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકડાનાં તૂર ઊડી જવાં

  • 1

    જોતજોતામાં જરા વારમાં ખરાબ કે પાયમાલ થઈ જવું, નાશ પામવું; ખતમ થઈ જવું.