આખાં હાડકાંનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખાં હાડકાંનું

  • 1

    ઊભાં હાડકાંનું; હાડકાં ન નમાવે એવું; કામનું કાયર કે આળસુ.

આખાં હાડકાંનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખાં હાડકાંનું

  • 1

    કામ કરવે ચોર; આળસુ.