ગુજરાતી

માં આખાં હાડકાંનુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આખાં હાડકાંનું1આખાં હાડકાંનું2

આખાં હાડકાંનું1

  • 1

    ઊભાં હાડકાંનું; હાડકાં ન નમાવે એવું; કામનું કાયર કે આળસુ.

ગુજરાતી

માં આખાં હાડકાંનુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આખાં હાડકાંનું1આખાં હાડકાંનું2

આખાં હાડકાંનું2

  • 1

    કામ કરવે ચોર; આળસુ.