આંખે અંધારાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખે અંધારાં આવવાં

  • 1

    તમ્મર આવવાથી ન દેખાવું.