આંખે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખે ચડવું

  • 1

    જોવામાં આવવું; દેખાવું.

  • 2

    એવું દેખાવું કે હોવું જેથી અદેખાઈ થાય.