ગુજરાતી

માં આંખ મીચવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આંખ મીચવી1આંખ મીંચવી2

આંખ મીચવી1

  • 1

    (ઊંઘ કે મરણથી) આંખ બીડવી.

ગુજરાતી

માં આંખ મીચવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આંખ મીચવી1આંખ મીંચવી2

આંખ મીંચવી2

  • 1

    (ઊંઘ કે મરણથી) આંખ બીડવી.