આંગળીને ટેરવે હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગળીને ટેરવે હોવું

  • 1

    કીટ હોવું; બરોબર મોઢે હોવું; જ્ઞાન કે માહિતી તૈયાર હોવાં.