આછા દહાડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આછા દહાડા

  • 1

    મુશ્કેલીનો-ગરીબીનો વખત.