ગુજરાતી

માં આડો હાથ દેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડો હાથ દેવો1આડો હાથ દેવો2

આડો હાથ દેવો1

  • 1

    રોકવું; અટકાવવું.

ગુજરાતી

માં આડો હાથ દેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડો હાથ દેવો1આડો હાથ દેવો2

આડો હાથ દેવો2

  • 1

    ખાળવું; અટકાવવું.