આંતરડાં ઊંચાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંતરડાં ઊંચાં આવવાં

  • 1

    ખૂબ મહેનત પડવી.