આંબોઈ ચોળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંબોઈ ચોળવી

  • 1

    આંબોઈની જગાએ ચોળી કરીને તેને ઠેકાણે લાવવી.