આમનો સૂરજ આમ ઊગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમનો સૂરજ આમ ઊગવો

  • 1

    પૂર્વનો સૂરજ પશ્ચિમમાં ઊગવો; સામાન્યત: ન બને એવું બનવું.