ગુજરાતી માં આમરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આમરસ1આમરસ2

આમરસ1

પુંલિંગ

  • 1

    કેરીનો રસ.

ગુજરાતી માં આમરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આમરસ1આમરસ2

આમરસ2

પુંલિંગ

  • 1

    પેટનો કાચો મળ.