આરિયાં તૂરિયાં જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરિયાં તૂરિયાં જેવું

  • 1

    ભાજીમૂળા જેવું; તુચ્છ; ગણના વિનાનું.