ગુજરાતી

માં આવી રહેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આવી રહેવું1આવી રહેવું2

આવી રહેવું1

 • 1

  આવવાનું પૂરું થવું; ખતમ થવું; ખૂટવું.

 • 2

  આવી પહોંચવું.

ગુજરાતી

માં આવી રહેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આવી રહેવું1આવી રહેવું2

આવી રહેવું2

 • 1

  પૂરું થઈ જવું.

 • 2

  ખૂટવું.