આહુતિ લઈને ઊભા રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આહુતિ લઈને ઊભા રહેવું

  • 1

    ખરાબ કરવાનો કે નાશનો લાગ શોધવો, તેવું કરવા તત્પર રહેવું.