ગુજરાતી

માં ઇકોતરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇકોતરો1ઇકોતેરો2

ઇકોતરો1

વિશેષણ

 • 1

  ૭૧નો; ૭૧મો.

ગુજરાતી

માં ઇકોતરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇકોતરો1ઇકોતેરો2

ઇકોતેરો2

વિશેષણ

 • 1

  ૭૧નો; ૭૧મો.

પુંલિંગ

 • 1

  ૭૧નો; ૭૧મો.

પુંલિંગ

 • 1

  ૭૧નો; ૭૧મો.

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ૧૮૭૧નો દુકાળ.

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ૧૮૭૧નો દુકાળ.

વિશેષણ​ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ૧૮૭૧નો દુકાળ.

વિશેષણ​ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ૧૮૭૧નો દુકાળ.