ગુજરાતી

માં ઇજ્જતઆસારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇજ્જતઆસાર1ઇજ્જતેઆસાર2

ઇજ્જતઆસાર1

વિશેષણ

  • 1

    આબરૂદાર; પ્રતિષ્ઠિત.

ગુજરાતી

માં ઇજ્જતઆસારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇજ્જતઆસાર1ઇજ્જતેઆસાર2

ઇજ્જતેઆસાર2

વિશેષણ

  • 1

    આબરૂદાર; પ્રતિષ્ઠિત.