ઈશ્વરના ઘરની ચિઠ્ઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરના ઘરની ચિઠ્ઠી

  • 1

    દેવાજ્ઞા થવી; મોત આવવું.