ઈશ્વરના ઘરનું તેડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરના ઘરનું તેડું

  • 1

    દેવાજ્ઞા થવી; મોત આવવું.