ઈશ્વર કરેને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વર કરેને

  • 1

    ઈશ્વરની મરજી હોય; થાય કે બને તો સારું, એ ભાવ બતાવે છે.