ઉકરડીને વધતાં વાર શી? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉકરડીને વધતાં વાર શી?

  • 1

    છોકરી ઝટ મોટી–પરણાવવાની ઉંમરની થતાં વાર નહિ.