ઉઢેણું વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઢેણું વાળવું

  • 1

    ઉઢાણા માટે કપડાનો તેવો ઘાટ હાથ વડે વાળીને કરવો.